ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ฐานข้อมูลโครงการ โครงงาน วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ค้นหาข้อมูล
คำค้นหา :
ค้นหาจาก : ทั้งหมด ชื่อโครงการ หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม
ประเภท :
สาขาวิชา :
ภาคเรียน/ปีการศึกษา/
โครงการที่ค้นพบ
รหัสอ้างอิง
ชื่อโครงการ
เรียกดูข้อมูล
1
[สิ่งประดิษฐ์] ธัญพืชแท่งแบบไทย Thai Style Cereal Bar

ชื่อผู้แต่ง : 1. นางสาวชลธิชา เสระศาสตร์ 2. นางสาวพิมลวรรณ แก่นจันทร์ 3. นายปฏิภาณ ชูชื่น 4. นายพงศภัค กู่ตระกูล 5. นางสาวสายธาร นิลมังกร 6. นางสาวสุรีย์รัตน์ ขลัง 7. นายเทียนชัย ปล้องนุ่น 8. นางสาวสุรัตสวดี แสงสม 9. นางสาวอมรรัตน์ แผลงฤทธิ์ 10. นางสาวจารุวรรณ เวฬุมาศ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 55 ครั้ง
2
[สิ่งประดิษฐ์] ลูกชุบจากเมล็ดถั่วดาวอินคา

ชื่อผู้แต่ง : 1. น.ส. กวินธิดา ขวัญวงค์ 2. น.ส. นุชนารถ เทพสุทิน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
3
[สิ่งประดิษฐ์] น้ำเต้าหู้เสริมถั่วดาวอินคา

ชื่อผู้แต่ง : 1.นายณัยพล ทิมฉิม 2. นางสาวกมลชนก จันทร์เดช
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 48 ครั้ง
4
[สิ่งประดิษฐ์] : ชาดาวอินคา

ชื่อผู้แต่ง : 1. นางสาว เสาวลักษ์ พูลศรี 2. นางสาว สุดารัตน์ สีหาหมื่น
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 43 ครั้ง
5
[สิ่งประดิษฐ์] : ข้าวเกรียบสมุนไพร

ชื่อผู้แต่ง : 1. นางสาวณัชชา ทุ่งแดง 2. นางสาวสายธาร แจ้งจำรัส
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
6
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์กายภาพขาอ่อนแรง

ชื่อผู้แต่ง : 1. นายสายรุ้ง กมลฉ่ำ 3.ฌัฐวัตร เชยวัดเกาะ 2.นายศุภชัย บุญจันทร์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 47 ครั้ง
7
[สิ่งประดิษฐ์] Auto Cut

ชื่อผู้แต่ง : 1. นายศิริพจน์ ทรงพระทัย 3.นายศักดิ์สิทธ์ ปิ่นพันธ์ 2.นายวิทวัส แจ่มมี
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 45 ครั้ง
8
[สิ่งประดิษฐ์] : นอนนาสว่างโร่

ชื่อผู้แต่ง : 1.นายภัคพงศ์ สุวรรณเคน 2.นายวีระพงษ์ ไขแจ้ง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 43 ครั้ง
9
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน

ชื่อผู้แต่ง : 1.นายณัฐศิลป์ บุญเสริม 2.นายวีรชัย พิชัยสุวรรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 42 ครั้ง
10
[สิ่งประดิษฐ์] : อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน

ชื่อผู้แต่ง : 1.นายณัฐศิลป์ บุญเสริม 2.นายวีรชัย พิชัยสุวรรณ์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 39 ครั้ง
11
[สิ่งประดิษฐ์] Lighting power 2in1

ชื่อผู้แต่ง : 1.นายณัฐพล คิดงาม 2.นายทัศพล ตุ้มต้อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 41 ครั้ง
12
[สิ่งประดิษฐ์] พระเจ้าห้าพระองค์

ชื่อผู้แต่ง : 1. นางสาวพิมลรัตน์ ทับยัง 3. นางสาวลลิตา พึ่งกริม 2. นางสาวสุมณฑา นุ่มเอี่ยม 4. นางสาวกนกวรรณ อ่อนบุญ 5. นางสาวนพวรรณ กล่องพุดซา 6. นางสาวธนาพร ตุ้มต้อ 7. นายชยังกูร เฟื่องฟู 8. นายสิทธิกร ต่างกัน 9. นางสาวสุภาวิตา คุ้มสา 10. นายอนันต์ อยู่ทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 48 ครั้ง
13
[สิ่งประดิษฐ์] โคมไฟดาวอินคา

ชื่อผู้แต่ง : 1.นางสาวณัฐศิกานต์ บูรภักดี 2. นางสาวสริญญา ทักษณา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 35 ครั้ง
14
[สิ่งประดิษฐ์] Honey Lemon Soap ห้ามใช้ชื่อที่เป็นแบบงานวิจัย

ชื่อผู้แต่ง : 1. นางสาวจุตติมา อินทจันทร์ 2. นายพิษณุ กุลคำ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 36 ครั้ง
15
[สิ่งประดิษฐ์] : โต๊ะบริการงานลูกปืนล้อ

ชื่อผู้แต่ง : 1. นายนพพล โพธาราม 2. นายนันทวัฒน์ คลังบุตร
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 35 ครั้ง
16
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องตรวจสอบวาล์ว

ชื่อผู้แต่ง : 1. นายภาณุวิชญ์ ศรีวรรณ 2. นายวันชัย แก่นทอง
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
17
[สิ่งประดิษฐ์] เครื่องย่อยใบไม้ ( Blender Leaves )

ชื่อผู้แต่ง : 1.นายเรวัต วงสีใส 2.นายสีรุ้ง บุตรหล่อ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 43 ครั้ง
18
[สิ่งประดิษฐ์] เก้าอี้หมุน

ชื่อผู้แต่ง : 1.นายธาดา เกตขาว 2.นายกาณฑ์ วงค์เขียว
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 40 ครั้ง
19
[สิ่งประดิษฐ์] ปั้นลายไทย

ชื่อผู้แต่ง : ครูจินตนา หมื่นวงษ์เทพ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 42 ครั้ง
20
[สิ่งประดิษฐ์] Somrong Wax

ชื่อผู้แต่ง : ครูจินตนา หมื่นวงษ์เทพ
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 50 ครั้ง
21
[งานวิจัย (ครู)] รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
การออกกลางคัน
ชื่อผู้แต่ง : นางชัชฎาพร อ่อนกล
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 56 ครั้ง
22
[สิ่งประดิษฐ์] อุปกรณ์ทดสอบฟิวส์แรงต่ำ

ชื่อผู้แต่ง :
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 43 ครั้ง
23
[สิ่งประดิษฐ์] ส้อมล้ำค้ำกล้า
ส้อมล้ำค้ำกล้า
ชื่อผู้แต่ง : พิรุณ พุฒซ้อน
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 38 ครั้ง
24
[สิ่งประดิษฐ์] แป๊ะมุ้ย
แป๊ะมุ้ย
ชื่อผู้แต่ง : นายจินดา กลิ่นธูป
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 35 ครั้ง
25
[สิ่งประดิษฐ์] สำนไผ่สำนฝันศรีสำโรง
สำนไผ่สำนฝันศรีสำโรง
ชื่อผู้แต่ง : นางสาววนิดา นิลนนท์
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 47 ครั้ง
26
[สิ่งประดิษฐ์] เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสีขุ่น
เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสีขุ่น
ชื่อผู้แต่ง : นางสาวศศิวิมล วาตรีบุญเรือง สาขาวิชาการบัญชี ชั้น ปวช.3 (หัวหน้า) นางสาวณัฐริกา จะประสงค์ สาขาวิชาการบัญชี ชั้น ปวช.3 นางสาวสุดารัตน์ กรรณิการ์ สาขาวิชาการบัญชี ชั้น ปวช.3 นางสาวพิมพ์ ศรีนวล สาขาวิชาการบัญชี ชั้น ปวช.3 นางสาวสมบูรณ์ ดอกไม้ สาขาวิชาการบัญชี ชั้น ปวช.3
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 50 ครั้ง
27
[สิ่งประดิษฐ์] มีดหั่นเครือกล้วย
มีดหั่นเครือกล้วย
ชื่อผู้แต่ง : ธนากร ธูปพุดซา
เรียกดูข้อมูล
เข้าชม : 44 ครั้ง
ค้นพบทั้งหมด 27 เรื่อง